سامانه پویش

به اطلاع عموم مردم متدین و انقلابی می رساند ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر بهارستان در راستای وظابف قانونی محوله و مندرج در مواد ۸ و ۱۴ قانون حمایت از عامران به معروف و ناهیان از منکر و در راستای ترویج شعار “شهروند مسئول، شهر پاک” آماده کمک رسانی به عموم مردم متدین و محترم در راستای مقابله با منکرات اداری، فرهنگی و اجتماعی می باشد.

در این راستا جهت اقدام بهینه و موثر ستاد امر به معروف، لازم است تا گزارشات عینی و موثق خود را که عاری از هر نوع غرض ورزی باشد و برخواسته از حس ایمانی و اجتماعی قلمداد شود از طریق این سامانه به مسئولین ستاد گزارش تا صرفا با همکاری نهادهای محترم مسئول نسبت به رفع معضل اقدام شود.

بر اساس قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اشخاص حقیقی و حقوقی حق ایجاد ممانعت در برابر اجرای امر به معروف یا نهی از منکر را نخواهند داشت و آمران به معروف از حمایت های قانونی ویژه برخوردار خواهند بود.

 

ورود به فرم ارسال گزارش مردمی